Analysis of the problem on preparing future primary school teachers for the organization of pupils’ labor training

  • Iryna Oleksandrivna Palshkova South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Odessa, Ukraine.
  • Viktoriia Anatoliivna Balakirieva South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Odessa, Ukraine.
  • Marianna Volodymyrivna Skoromna South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Odessa, Ukraine.
  • Yuliia Anatoliivna Shpaliarenko South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Odessa, Ukraine.

Resumo

Analysis of the problem on preparing future primary school teachers for the organization of pupils’ labor training. The preparation of future primary school teachers for organizing labor training of young learners in the educational process of high school has been analyzed in the article. The essence and structure of the “readiness of future teachers to organize labor training of young learners” phenomenon have been revealed. The preparation of future primary school teachers for the organization of labor training of young learners in the educational process of high school has been monitored. The problems of young learners’ labor training have been discussed, and the forms and methods for preparing future primary school teachers for the organization of labor training have been developed. Preparation as a general concept is interpreted as an organized, purposeful long-term educational process in different types of educational institutions whose ultimate aim is to achieve the readiness to carry out professional pedagogical activities in a particular specialty. Readiness of future primary school teachers to organize labor training is interpreted as a result of preparing students during their studies at a higher pedagogical institution, as the state of the future teacher who has mastered the system of knowledge on productive, project technologies. The formation of future primary school teachers’ readiness is not a spontaneous or involuntary process. This is a systematic and purposeful activity.

Biografia do Autor

Iryna Oleksandrivna Palshkova, South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Odessa, Ukraine.
Viktoriia Anatoliivna Balakirieva, South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Odessa, Ukraine.
Marianna Volodymyrivna Skoromna, South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Odessa, Ukraine.
Yuliia Anatoliivna Shpaliarenko, South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky, Odessa, Ukraine.

Referências

Balakirieva, V. (2015). Historical and pedagogical review of the development of the problem of students’ labor training, Science and Education, 8, 7-11.
Bibik, N. (2020). Kompetentnist i kompetentsiyi u rezultatakh pochatkovoyi osvity [Competence and competencies in the results of primary education]. Primary School, 9, 1-15.
Bogush, A.M. (2012). Vektor nastupnosti derzhavnykh standartiv doshkilnoyi i pochatkovoyi lanok osvity [Vector continuity of state standards of preschool and primary education]. Scientific Bulletin of the Sukhomlynsky MSU. Mykolaiv, 1(37), 46-49.
Bondar, V., Shaposhnikova, I. (2003). Adaptyvne navchannya studentiv yak peredumova realizatsiyi kompetentnisnoho pidkhodu do profesiynoyi pidhotovky vchytelya [Adaptive learning of students as a prerequisite for the implementation of a competency-based approach to teacher training]. Native School, 11, 36-41.
Bаrtlett, S., Burtоn, D. (2007). Intrоductіоn tо educаtіоn studіes. Lоndоn: SАGE.
Delhaxhe, A. (2009). Arts and Cultural Education at School in Europe. Brussels: Eurydice.
Dubaseniuk, O. (2017). Metodyka vykladannya pedahohiky [Methodology of Teaching Pedagogy]. Zhytomyr.
Dubovitskaya, T.D. (2005). K probleme dyahnostyky uchebnoy motyvatsyy [On Diagnosis of Educational Motivation]. Issues of Psychology, 1, 73 – 78.
Goncharenko, S. (2013). Naukovi shkoly u pedahohitsi [Scientific Schools in Pedagogy]. Education of Adults: Theory, Experience, and Perspectives, 6, 7-28.
Khomich, L.O. (1998). Profesiyno-pedahohichna pidhotovka vchytelya pochatkovykh klasiv [Professional and pedagogical training of a primary school teacher]. Kyiv: Magister-S.
Kniazheva, I. A., Koychev, T.I. (2017). Tekhnolohiya vykorystannya dydaktychnykh bahatovymirnykh instrumentiv u profesiyniy pidhotovtsi maybutnikh vykladachiv [Technology of using didactic multidimensional instruments in professional training of future teachers]. Web of Science. Science and Education: scientific and practical bulletin, 12, 190 – 195.
Koval, L.V. (2012). Suchasna pochatkova osvita: vektory rozvytku [spetsialnyy vypusk, prysvyachenyy 80-richchyu universytetu [Modern primary education: development vectors [special issue devoted to the 80th anniversary of the University]. Berdiansk: BSPU.
Kovshar, E., Palshkova, I., Savchenko, L. (2019). Interaction of Productive and Interactive Technologies in the Educational Process of Higher School. Amazonia Investiga, 8(20), 229–235.
Kremen, V. (2011). Struktura modernizatsiyi osvity v konteksti tsyvilizatsiynykh zmin [Structure of modernizing education in the context of civilizational changes]. Pedagogy and Psychology, 2, 5–13.
Kuzminskyi, A., Bida, O., Kuchap, O., Yezhova, O., Kuchai, T. (2019). Information Support of Educationalists as an Important Function of a Postgraduate Education System. Romanian Journal for Multidimensional Education, 11(3), 263-279
Kuzminskyi, A.I. (2011). Pedahohika vyshchoyi shkoly [Tertiary Education: manual for students of higher educational establishments]. Kyiv: Znannia.
Macdonald, S. (2004). The History and Philosophy of Art Education. Cambridge: The Lutterworth Press.
Matyuhina, M.V. (1984). Vozrastnaya y pedahohycheskaya psykholohyya [Developmental and pedagogical psychology]: Manual for students of pedagogical institutes, specialty No. 2121 “Pedagogy and Methodology of Primary School”. Moscow: Prosveshchenie.
Orlov, V.F. (2003). Profesiyne stanovlennya maybutnikh vchyteliv mystetskykh dystsyplin: teoriya i praktyka [Professional becoming of future teachers of art disciplines: theory and practice]: monograph. Kyiv: Naukova Dumka.
Savchenko, L. (2018). Functional role of monitoring in assessing the quality of future handicraft teacher training. Science and education, 2, 186–192. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2018-2-25
Savchenko, O. (2015). Kompetentnisna spryamovanist novykh navchalnykh prohram dlya pochatkovoyi shkoly [Competence focus of new educational programs for primary school]. Mountain School of the Ukrainian Carpathians, 12-13, 38 – 43.
Semichenko, V. (2010). Problema osobystisnoho rozvytku y samorozvytku v konteksti neperervnoyi profesiynoyi osvity [Problem of the personal development and self-development in the context of professional education]. Pedagogy and Psychology, 2, 46-57.
Skatkin, M.N. (1990). Pedahohyka [Pedagogy]. Moscow: Pedagogy.
Sundburg, L. A. (2001). Holistic approach to competence development. Systems Res. and Behav. Sci., 18, 103-114.
Yevtukh, M. B. (2002). Sotsialna pedahohika [Social Pedagogy]. Kyiv: MAUP.
Ziaziun, I. A. (2004). Pedahohichna maysternist [Art of teaching]: Textbook. High School.
Publicado
2021-07-22
Como Citar
Palshkova, I. O., Balakirieva, V. A., Skoromna, M. V., & Shpaliarenko, Y. A. (2021). Analysis of the problem on preparing future primary school teachers for the organization of pupils’ labor training. Revista Tempos E Espaços Em Educação, 14(33), e16091. https://doi.org/10.20952/revtee.v14i33.16091
Seção
Publicação Contínua