Analysis of empathetic tendencies and conflict management strategies of teachers working abroad

  • Perihan Mafratoğlu Department of Educational Management, Supervision and Planning, Near East University. Nicosia, Turkey.
  • Münevver Yalçinkaya Final International University. Girne, Turkey.

Resumo

In this research, empathetic tendencies and conflict management strategies of teachers that were appointed by the Ministerial Common Culture Commission to work in the Northern Cyprus Turkish Republic (TRNC) while still working in schools governed by the Republic of Turkey Ministry of National Education within the scope of overseas assignments were investigated according to various different variables. The universe of this research consists of 189 teachers working in different levels and types of schools in the TRNC. In the study, no sample selection was made, but rather it was aimed to reach the entire universe. This research is a descriptive quantitative study that has been studied with the relational scanning model. “Empathetic Tendency Scale” and “Conflict Management Strategies Scale” were used as data collection tools in the study. The research data were analyzed with SPSS Statistics 24 program, t test; One Way Analysis of Variance, Tukey HSD and Pearson Correlation were applied. In the analysis of the data, the significance level was determined as .05. As a result of the research, it was determined that there is a significant difference in favor of women in terms of the gender variable in the empathetic tendency levels of the teachers working abroad. It was found that there is a significant difference in favor of teachers aged 41 and over in the compliance strategy among the conflict management strategies used by teachers. In addition, it was found that the teachers who participated in the research used the strategy of integration the most and the avoidance strategy the least; it was found that there was a significant relationship between teachers' empathetic tendencies and strategies of integration, compromise, compliance, and domination.

Biografia do Autor

Perihan Mafratoğlu, Department of Educational Management, Supervision and Planning, Near East University. Nicosia, Turkey.
Münevver Yalçinkaya, Final International University. Girne, Turkey.

Referências

Adıgüzel, F. B., & Şen, Ü. (2018). Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenlerinin yurt dışı görevlerine ilişkin kaygı ve hazırbulunuşluk durumları. Trakya Eğitim Dergisi, 8(4), 822-839. https://doi.org/10.24315/trkefd.31657
Alıcı, B., & Yalçınkaya, M. (2019). Öğretmenlerin mesleki doyum ve örgütsel bağlılık düzeylerinin iş stresi düzeylerine göre incelenmesi. Folklor/Edebiyat, 25(97), 213-229. https://doi.org/10.22559/folklor.939
Altinay, F., Dagli, G., & Altınay, Z. (2017). Role of technology and management in tolerance and reconciliation education. Quality & Quantity, 51(6), 2725-2736. https://doi.org/10.1007/s11135-016-0419-x
Akman, Y. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görev yapan öğretmenlerin sorunları. Ege Eğitim Dergisi, 18 (1) , 345-375. https://doi.org/10.12984/egeefd.285294
Bellet, P. S., & Maloney, M. J. (1991). The importance of empathy as an interviewing skill in medicine. Jama, 266(13), 1831-1832.
Bi̇li̇m, H. G. (2020). Yöneticilerin duygusal zekâ seviyelerinin kullandıkları çatışma yönetim stillerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2) , 189-209
Bölükbaşı, A. (2020). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının empatik eğilim, öznel iyi oluş ve sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 44-62. https://doi.org/10.17860/mersinefd.640893
Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi kitabı (27. bs). Pegem Akademi Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Erkan Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri (27. bs). Pegem Akademi Yayıncılık. https://doi.org/10.14527/9789944919289
Çelik, K., & Tosun, A. (2019). The relationship between school administrators’ conflict management styles and organizational health. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 99-121. https://doi.org/10.17984/adyuebd.456709
Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 21(1), 155-190. DOI: 10.1501/Egifak_0000000999
Dökmen, Ü. (2018). Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati (61. bs), Remzi Kitabevi.
Florin, K., Hedlund, E., & Åkerblom, E. (2020). Lifelong Learning for All!. Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 4(2), 35-39. https://doi.org/10.30935/mjosbr/9599
Günay, M. (2019). Beden eğitimi öğretmenlerinin empatik eğilimleri ile öğrencilerinin öğretmene yönelik yakınlık algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
Gündoğdu, Y. (2014). Suudi Arabistan Türk okullarında görev yapan öğretmenlerin sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 44(201), 125-148.
Güner, A., Güner, Z. & Levent, A. F. (2020). Kültürler arası duyarlılık ve empatik eğilimler: bir derleme çalışması, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(10), 259-277.
Gürsel, H. E. (2016). Branş öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Avcılar örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
Güner, A., & Levent, A. F. (2018). Öğretmenlerin kültürler arası duyarlılık düzeyleri ile empatik eğilimleri arasındaki ilişki: Halk eğitimi merkezi örneği. Journal of International Scientific Researches, 3(2), 968-984. https://doi.org/10.21733/ibad.471381
Gürcüoğlu, S., & Uyar, M. (2020). Örgütsel çatışma ile örgütsel iklim arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(43), 229-254. https://doi.org/10.31795/baunsobed.682198
Hançer, M. & Tanrısevdi, A. (2003). Sosyal zeka kavramının bir boyutu olarak empati ve performans üzerine bir inceleme. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (2), 211-225.
Karaman, F. (2018). Almanca öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 8(1), 52-57.
Karasu, M. (2018). MEB tarafından yurt dışına görevlendirilen öğretmenlerin gidiş nedenleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(24), 177-191
Keçicioğlu, Y. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin empatik eğilimleri ile çatışma çözme becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Koç, A. (2019). İmam hatip lisesi öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 0(8), 27-55. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/907830
Koç, A., & Bastas, M. (2019). The evaluation of the project school model in terms of organizational sustainability and ıts effect on teachers’ organizational commitment. Sustainability, 11(13), 3549. https://doi.org/10.3390/su11133549
Kula, S. S., & Akbulut, Ö. F. (2020). Öğretmen adaylarının çocuğa yönelik şiddete ilişkin duyarlıkları ile empatik eğilimleri arasındaki ilişki. Trakya Eğitim Dergisi, 10(3), 917-932. https://doi.org/10.24315/tred.658597
Külekçi̇ Akyavuz, E. (2019). Conflict situations teachers experience and their use of conflict management strategies. Hacettepe University Journal of Education, 35(3), 511-515. https://doi.org/10.16986/HUJE.2019056768
Maund, L. (1999). Understanding people and organisations: An introduction to organisational behaviour. Stanley Thornes.
McKinney, B. C., Kelly, L. ve Duran, R. L. (1997). The relationship between conflict message styles and dimensions of communication competence. Journal Communication Reports , 10(2), 185-196.
Msila, V. (2019). School managers and conflict management: a case study of a South African primary school. The International Journal of Organizational Diversity, 19(1), 63-75. https://doi.org/10.18848/2328-6261/CGP/v19i01/63-75
Oktay, A., & Yurdunkulu, A. (2020). İlköğretim okulu öğretmenlerinin çatışma durumları ve çatışma yönetimi stratejilerinin incelenmesi (Düzce-merkez örneği). Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 285-302. https://doi.org/10.24315/tred.561001
Özdemi̇r, N. (2018). Okullarda öğretmenlerin yaşadığı çatışma ve çatışma yönetim stilleri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42 (2) , 93-116
Özgan, H. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin çatışma yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
Rahim, A., & Bonoma, T. V. (1979). Managing organizational conflict: a model for diagnosis and ıntervention. Psychological Reports, 44(3_suppl), 1323-1344. https://doi.org/10.2466/pr0.1979.44.3c.1323
Rogers, C. R. (1975). Empathetic: An unappreciated way of being. The Cunseling Psychologist, 5(2), 2-10.
Traş, Z., & Keser, G. (2019). Üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inanç empatik eğilim ve duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 2360-2380. https://doi.org/10.33206/mjss.525234
Si̇lkü, H., Yalçınkaya, M. (2008). Öğretim elemanlarının çatışma yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (3), 339-356
Şahin, C. (2001). Yurtdışı göçün bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin kuramsal bir inceleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 57-67.
Şener, E. K. (2019). İlkokul ve ortaokullarda görevli öğretmenlerin çatışma çözme stilleri, iş ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Uysal, C.T. (2012). Resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin çatışma yönetimi stratejilerinin incelenmesi (İstanbul ili Anadolu yakası örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
Üstüner, M. & Kış, A. (2014). İletişim yeterliği ile örgütsel çatışma arasındaki ilişki: eğitim denetmenleri başkanlığı üzerine bir araştırma. Eurasian Journal of Educational Research, 56 (56) , 1-22. https://doi.org/10.14689/ejer.2014.56.5
Yaman, E., ve Türker, S. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin çatışma yönetim stratejileri ve öfke ifade düzeyleri arasındaki ilişki. Akademik Bakış Dergisi, 23(1), 1-11.
Yasmin, K. & Aleya. (2017). Workplace conflicts: Classifications, causes and management strategies, International Journal of Academic Research and Development, 2(4), 210-216.
Publicado
2021-07-31
Como Citar
Mafratoğlu, P., & Yalçinkaya, M. (2021). Analysis of empathetic tendencies and conflict management strategies of teachers working abroad. Revista Tempos E Espaços Em Educação, 14(33), e16177. https://doi.org/10.20952/revtee.v14i33.16177
Seção
Publicação Contínua