(1)
Ashirova, Z.; Zholdasbekova, S.; Nurzhanbayeva, Z.; Akxmet, L.; Karatayev, G. Formation of Legal Culture of College Students. revtee 2022, 15, e17761.